Kijk voor de volledige informatie op veiligvenlo.nl

 

 

 

Kaartjes VVnw

Veilig Venlo is hét collectief tussen beveiligingsbedrijven Securitas, Intergarde | Fortas en Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo met als doel de veiligheid op de aangesloten bedrijventerreinen te vergroten. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo werkt nauw samen met Stichting Parkmanagement Venlo en Stichting Ondernemend Venlo om de kwaliteit van het project te borgen.

Samen met Stichting Parkmanagement Venlo, Stichting Ondernemend Venlo, Gemeente Venlo en Politie is Veilig Venlo actief om de veiligheid op de bedrijventerreinen te borgen. Overleggen zijn structureel van aard en duurzaam geborgd binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit keurmerk, in combinatie met collectieve beveiliging op uw bedrijventerrein, kan onder andere een besparing op uw verzekeringspremie opleveren.

Doordat beveiliging van het openbaar gebied collectief georganiseerd is in de vorm van video surveillance uitgevoerd door Securitas en preventieve surveillance-ritten door Intergarde | Fortas en Securitas wordt de veiligheid van het gebied geborgd. De combinatie van collectieve beveiliging en KVO-trajecten op de bedrijventerreinen zorgt voor een preventieve werking waardoor inbraken en overige incidenten afnemen.

Keurmerk Veilig Ondernemen op het terrein

‘Veilig Venlo’ is integraal onderdeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het KVO-traject op de bestaande bedrijventerreinen wordt beheerd en uitgevoerd door de Stichting Parkmanagement Venlo. Binnen dit KVO-traject wordt vastgesteld welke aandachts-gebieden er zijn en welke actiepunten daaruit volgen. Wij zijn structureel aanwezig bij bijeenkomsten van de werkgroep Veiligheid. Het KVO-traject op Trade Port Noord wordt beheerd door Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en samen met de Stichting Parkmanagement Venlo uitgevoerd.

Collectieve beveiliging in publieke ruimte

Op het bedrijventerrein is collectieve beveiliging ingericht middels een camerasysteem aangevuld door preventieve surveillanceritten. Bij toegangswegen naar het bedrijventerrein zijn kentekencamera’s (ANPR) gepositioneerd. Deze registreren kentekens van in- en uit rijdende voertuigen en zijn gekoppeld aan informatie van diverse databases. Op deze manier wordt vroegtijdige signalering mogelijk gemaakt. Eventuele meldingen (‘hits’) worden binnen enkele seconden gemeld aan de Video Toezicht Centrale (VTC) van Securitas. Tevens is het bedrijventerrein opgedeeld in verschillende compartimenten, welke zijn voorzien van camera’s. Deze camera’s kunnen 360 graden draaien en inzoomen. De camera’s worden gebruikt voor videosurveillance. Bij een alarmmelding vanuit een Particuliere Alarm Centrale (PAC) van een ondernemer worden deze door

de VTC geactiveerd en kan de centralist in de meldkamer live meekijken binnen het compartiment. Op deze wijze kan de surveillant op de weg adequaat worden aangestuurd waardoor aanzienlijke tijdwinst wordt behaald. In geval van een geverifieerde melding na een incident zoals bijvoorbeeld een inbraak kan ‘Live View’ ingeschakeld worden en kan de meldkamer van de Politie live-beelden van de meldkamer volgen.
Alle beelden worden 24/7 gedurende 7 dagen opgeslagen.

Beveiliging van privaat perceel

Vanuit het KVO-traject worden ondernemers geattendeerd op veiligheid op het bedrijventerrein zelf én beveiliging van het private perceel. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op goede perceel-afzetting, correcte verlichting, brandveiligheid of groen-onderhoud. Maar ook zaken zoals openbaar vervoer, bereikbaarheid voor fietsers en parkeerproblematiek van vrachtwagens komen ter sprake. Jaarlijks wordt er met alle betrokken partijen een dag- en avondschouw gehouden.

Beveiliging van het bedrijfspand

Veel bedrijfspanden zijn voorzien van interne beveiliging zoals een Particuliere Alarm Centrale (PAC). De koppeling van de PAC naar de VTC van Securitas zorgt voor een snelle opvolging in geval van alarmmelding. Om deze snelle opvolging te kunnen waarborgen is het van belang dat uw eigen PAC-centralisten over de juiste gegevens beschikken in geval van doormelding.

Tarieven

De totale exploitatiekosten van het project worden via een verdeelsleutel door de deelnemende bedrijven betaald. Bij het vaststellen van de verdeelsleutel wordt rekening gehouden met de navolgende bepalende factoren:

  • Terreinoppervlakte in m²
  • Personeelssterkte
  • Waarde van goederen, inventaris en machines
  • Attractiviteit van goederen, inventaris en machines
  • Specifieke ligging van het bedrijf

Aan deze factoren worden risicopunten toegekend op basis waarvan een bedrijf kan worden ingedeeld in één van de volgende clusters:

  • Cluster l: tot en met 9 punten
  • Cluster ll: van 10 tot en met 19 punten
  • Cluster lll: 20 punten tot 23 punten
  • Cluster lV: 23 punten tot 26 punten
  • Cluster V: meer dan 26 punten

De zogenaamde bonuspunten kunnen worden verdiend wanneer het bedrijf voorzorgsmaatregelen heeft getroffen in de zin van bouwkundige maatregelen (bijvoorbeeld hang- en sluitwerk) en/of beveiligingsmaatregelen (bijvoorbeeld alarmsysteem). Deze worden in de berekening bij de onderdelen 6a en 6b in mindering gebracht.

Niet verplichte deelname
Clusterindeling (tarieven 2018)

Cluster Maandelijkse bijdrage (excl. BTW)
Cluster 1 € 114,24
Cluster 2 € 222,83
Cluster 3 € 349,38
Cluster 4 € 560,11
Cluster 5 € 726,60

Wanneer u key-holding afneemt bij een beveiligingspartij anders dan Securitas of Intergarde | Fortas en deze niet via Veilig Venlo wilt laten lopen ontvangt u van ons een aangepast tarief.

Berekening

Voor de cluster-indeling die hierboven staat afgebeeld en de daarbij behorende maandelijkse tarieven is er een grondslag vastgesteld. Binnen deze grondslag krijgt u ‘plus-’ of ‘minpunten' toebedeeld afhankelijk van uw individuele ondernemerskaders en de daarbij relevante factoren. Voor iedere factor zijn normen gespecificeerd op basis waarvan risicopunten worden toegekend. Daarbij is de puntenschaal verschillend omdat niet iedere factor even zwaar weegt. Zo is de bedrijfsoppervlakte een belangrijkere factor dan de personeelssterkte. Op deze wijze zijn er meer punten te verdelen.

Het overzicht geeft u een beeld hoe we dit berekenen. Klik op de illustratie rechts om het invulformulier als PDF te downloaden. Dan kunt u al een keer op uw gemak inventariseren in welke range u terecht komt als deelnemer aan Veilig Venlo.

Voorbeeld formulier

PrestatiedocumentVV2

Veilig Venlo-PRESTATIEDOCUMENT

Aanvullend aan de primaire informatie die u hier leest is het Veilig Venlo-PRESTATIEDOCUMENT voorhanden. Hierin informeren we u uitgebreid en gedetailleerd verder over ONZE PRESTATIE VOOR U.

Vraag ernaar en we lichten graag een en ander toe in een persoonlijk en vrijblijvend gesprek.


Veilig Venlo

Veilig Venlo is een collectief tussen beveiligingsbedrijven Securitas, Intergarde | Fortas en Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Het doel is de integrale veiligheid voor u als gebruiker op de aangesloten terreinen te vergroten

Keten- en convenantpartners van Veilig Venlo

Greenport Venlo Gemeente Venlo Politie Fortas beveiligt Intergarde Securitas Camera KVO OV

Projecteigenaar cameraproject
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Ketenpartners
Securitas
Intergarde/ Fortas
Politie Venlo

Convenantpartners
Gemeente Venlo, Politie Venlo, Brandweer, Stichting Parkmanagement Venlo samen met Vereniging Ondernemend Venlo vanuit Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijven (KVO-B) en Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijven Nieuwbouw (KVO-Bn).

Voor alle vragen kunt u terecht bij
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
mailadres info@veiligvenlo.nl en telefoonnummer 077 850 34 53