Rechtmatige grondtransporten in Parc Zaarderheiken

Afgelopen maanden ontstond het beeld dat er onrechtmatig zand zou zijn afgevoerd uit Parc Zaarderheiken. In oktober hebben wij hoogtemetingen laten verrichten in Parc Zaarderheiken ter controle van het resultaat van tot nu toe uitgevoerde grondwerkzaamheden. De meetgegevens zijn vergeleken met de situatie voor start van de werkzaamheden op basis van de AHN3 (Algemene Hoogtekaart Nederland). Er zijn op basis van dit vergelijk geen redenen om aan te nemen dat in Parc Zaarderheiken netto meer zand is afgevoerd dan er aan drainagezand, grind en teelaarde is aangevoerd. 

De aangevoerde grondsoorten zijn noodzakelijk om een functionerende golfbaan en foerageergebied voor de das te realiseren, daarvoor is het aanwezige zand niet altijd geschikt.  

Het kan echter wel zijn dat er een verschil in waarde gezeten heeft tussen de af te voeren zand en de aan te voeren drainagezand, grind en teelaarde maar daar zijn geen afspraken over gemaakt en dit is het ondernemersrisico c.q. -kans voor Stichting Heyerhoven.  Daarvoor hebben ze echter ook kosten moeten maken om alle betreffende gronden af te graven en af te voeren respectievelijk aan te voeren en te verwerken. Per slot van rekening brengt Heyerhoven meerwaarde aan in het gebied.

Verder heeft handhaving van de provincie Limburg geconstateerd dat er op enkele plekken dieper was gegraven dan noodzakelijk was voor de uitvoering van het technisch plan (ontwerp). Die gebreken zijn door Stichting Heyerhoven inmiddels hersteld.

Voor de nog te ontgraven Zaanderplas gelden over het daaruit vrijkomende zand afspraken dat Stichting Heyerhoven dan per uit te graven m3 zand een vergoeding betaalt aan het Ontwikkelbedrijf. 
Eerder gedane uitspraken over dat er onrechtmatig zand is afgevoerd kunnen dus op basis van bovenstaande bevindingen niet stand worden gehouden.