Privacy statement

Privacyverklaring

B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 

Wij, B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, verwerken in de uitvoering van onze werkzaamheden persoonsgegevens. In deze privacyverklaring stellen we u op de hoogte over de verwerking hiervan en geven we antwoord op belangrijke vragen. Indien er alsnog vragen zijn over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, leest u onderaan deze privacyverklaring hoe u contact met ons kunt opnemen. 

Van wie verwerken we persoonsgegevens?
We verwerken persoonsgegevens van onze leveranciers, geïnteresseerden in en afnemers van grond, grondeigenaren, omwonenden, zakelijke relaties, bezoekers website en social media en derde partijen waarmee we een relatie hebben of waarmee we in contact komen. Deze persoonsgegevens worden verwerkt omdat we een overeenkomst met u zijn aangegaan of de intentie hebben een overeenkomst met u aan te gaan. Ook worden persoonsgegevens vastgelegd van personen die zich middels het contactformulier op onze website bij ons melden voor informatie, voor het versturen van nieuwsbrieven, om contact met u op te nemen en/of te onderhouden of indien u gebruik maakt van onze digitale diensten. Indien nodig worden deze persoonsgegevens ook gebruikt voor de administratieve verwerking, bijvoorbeeld het factureren. In het openbaar gebied van het Klavertje 4 gebied zijn op en rondom de bedrijventerreinen preventief camera’s geplaatst om strafbare feiten tegen te gaan, indien u in dit openbaar gebied aanwezig bent worden er persoonsgegevens van u verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerken we?
Hieronder vindt u de persoonsgegevens die we verwerken:

 1. Gegevens om contact met u te onderhouden zoals uw naam, adres, (zakelijk) e-mailadres en (zakelijk) telefoonnummer, uw functie/titel en de inhoud van de communicatie die we met u onderhouden via e-mail, telefoon of op andere wijze. 
 2. Gegevens om een aanbieding te kunnen doen of een overeenkomst op te kunnen stellen en eventuele daarbij behorende betalingsverplichtingen, zoals NAW-gegevens en bank- en betaalgegevens en persoonsgegevens die we bij de Kamer van Koophandel of het Kadaster opvragen.
 3. De inhoud van dossiers, zoals correspondentie, besprekingsverslagen en uiteenlopende stukken die verband houden met de uitvoering van onze werkzaamheden.
 4. Gegevens van u die wij verkrijgen doordat u gebruik maakt van onze website of onze social media kanalen zoals  Facebook, Twitter en LinkedIn;
 5. In de openbare ruimte hebben wij beveiligingscamera’s hangen. Deze persoonsgegevens, waaronder kentekens, worden opgeslagen maar alleen uitgelezen als er bijvoorbeeld een strafbaar feit gepleegd is. 

Deze persoonsgegevens worden allemaal opgeslagen of bewaard in een beveiligde omgeving, die alleen toegankelijk is voor medewerkers die ook daadwerkelijk met deze persoonsgegevens moeten werken. Hierdoor zijn uw persoonsgegevens beschermd en worden ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor wij ze verzamelen. 

Hoe komen we aan deze persoonsgegevens?
In de meeste gevallen krijgen wij uw persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld omdat u uw visitekaartje aan ons verstrekt, via onze website of social media informatie aan ons verstrekt, uit telefoongesprekken of e-mailcontact met u of omdat wij een overeenkomst met u willen sluiten.
Daarnaast is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens op een andere manier verkrijgen, bijvoorbeeld via een derde, door het raadplegen van bronnen, bijvoorbeeld het Kadaster of de Kamer van Koophandel. Tevens ontvangen wij persoonsgegevens van u indien u door het gebied rijdt waar wij camera’s hebben geplaatst.
Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens en verwerken ook geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Grondslagen en doelen
De bovengenoemde persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doelen:

-    Voor het doen van aanbiedingen 

-    Voor de uitvoering van een overeenkomst

-    Om te kunnen communiceren bijvoorbeeld in verband met een aanbieding of overeenkomst 

-    Om een zakelijke relatie te onderhouden/relatiebeheer

-    Voor administratieve doeleinden

-    Het aanleggen en beheren van een cliëntenbestand

-    Facturering, crediteuren- en debiteurenbeheer

-    Archivering

-    Verzenden van onze nieuwsbrieven

-    Om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen 

-    Voor de beveiliging van de bedrijventerreinen in het Klavertje 4 gebied en het tegengaan van strafbare feiten

Op grond van de Algemene Verordening gegevensbescherming zijn er een aantal grondslagen opgesteld. Wij moeten voor de verwerking van uw persoonsgegevens aan een grondslag voldoen, wil de verwerking rechtmatig zijn. We hebben de volgende grondslagen om uw persoonsgegevens te verwerken:

-    De uitvoering van een overeenkomst

-    Het nakomen van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het nakomen van fiscale verplichtingen

-    Gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld om contact met u te kunnen houden en om de netwerk- en informatiebeveiliging van onze IT-systemen te waarborgen. De persoonsgegevens van de camera’s worden ook verwerkt op grond van gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens worden alleen bekeken indien er bijvoorbeeld een strafbaar feit gepleegd is, wat in het kader van deze grondslag het gerechtvaardigd belang is. 

-    Omdat u toestemming heeft gegeven. Indien de persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal afzonderlijk om toestemming worden gevraagd. De verleende toestemming kan te allen tijde door u worden ingetrokken. De verwerking van de persoonsgegevens tot aan het intrekken van de toestemming is wel rechtmatig.

Hoe lang bewaren we deze persoonsgegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we de persoonsgegevens verkregen hebben, dan wel op grond van de wet is vereist. Camerabeelden bewaren we, volgens de wet, maximaal vier weken. Indien er een strafbaar feit gepleegd is mogen we deze persoonsgegevens langer bewaren. Dit zal altijd in samenspraak met de politie gebeuren.

Beveiliging
We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via onderstaande contactgegevens. 

Geven we persoonsgegevens door?
We schakelen een aantal derde partijen in om in onze opdracht persoonsgegevens te verwerken. Hierbij kunt u denken aan IT-dienstverleners. Daarbuiten verstrekken wij uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit. Met bedrijven die uw persoonsgegevens als verwerker in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. 

Welke rechten zijn er voor de personen waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden?

 1. Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u verwerken. Dit recht kan worden gebruikt om de persoonsgegevens door te geven aan een andere organisatie. 
 2. Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden. Dit houdt in dat in een aantal gevallen wij uw persoonsgegevens moeten wissen indien u hierom vraagt. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:
 3. De persoonsgegevens zijn niet meer nodig;
 4. U heeft als betrokkene uw eerder (uitdrukkelijk) gegeven toestemming ingetrokken;
 5. U maakt bewaar tegen de verwerking;
 6. De persoonsgegevens worden door ons onrechtmatig verwerkt;
 7. Wij zijn verplicht om de persoonsgegevens na een wettelijke termijn te wissen.
 8. De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website.
 9. Recht op inzage. U mag vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben. U mag ook vragen om deze persoonsgegevens in te zien.
 10. Recht op rectificatie en aanvulling. U kunt vragen om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of persoonsgegevens te laten aanvullen. 
 11. Het recht op beperking van de verwerking. U heeft in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens. U moet dan aan één van de volgende criteria voldoen:
 12. De persoonsgegevens zijn mogelijk onjuist;
 13. De verwerking is onrechtmatig;
 14. De persoonsgegevens zijn niet meer nodig;
 15. U maakt bezwaar tegen de verwerking.
 16. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Het recht op een menselijke blik bij besluiten. Dit recht is van belang indien uw persoonsgegevens automatisch verwerkt worden.
 17. Het recht om bezwaar te maken tegen de persoonsgegevensverwerking. Bezwaar kan gemaakt worden indien persoonsgegevens verwerkt worden op grond van een taak van algemeen belang of op grond van een gerechtvaardigd belang. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging door u is gedaan, kunt u gevraagd worden om u te legitimeren voordat gehoor wordt gegeven aan uw verzoek. 
Wij stellen alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals fiscale verplichtingen. Mochten wij om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Cookies
Onze website plaatst alleen functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het gebruik van een website op een apparaat worden opgeslagen. Functionele cookies laten de website beter functioneren. Op grond van de wet hoeft hiervoor geen toestemming aan u te worden gevraagd. 

Waar kan ik terecht?
Indien u een vraag heeft of zich wilt beroepen op een van de bovenstaande rechten, kunt u contact op nemen met het secretariaat via info@greenportvenlo.nl. Het secretariaat zorgt ervoor dat de vraag bij de juiste persoon terecht komt en deze op korte termijn wordt beantwoord. 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Dit document
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De laatste datum van wijziging wordt onderaan het document weergegeven. De meest actuele versie van deze privacyverklaring vindt u te allen tijde op www.greenportvenlo.nl.

Contactgegevens:
B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
Campusgebouw Brighthouse 
Innovalaan 1
5928 SX Venlo
T: +31 (0)77 850 34 50
E: info@greenportvenlo.nl
W: www.greenportvenlo.nl

Laatste datum van wijziging: 25 januari 2023